Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure

Wanneer u zich laat behandelen bij De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. Om ook de financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u onderstaand onze algemene voorwaarden aan.

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure en een cliënt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze of dan geldende bepalingen van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Afspraak maken, afspraakbevestiging en afspraakherinnering
U kunt online, telefonisch of via e-mail een afspraak maken bij De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure verstuurt afspraakbevestigingen en afspraakherinneringen d.m.v. een e-mail, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen afspraakbevestiging of herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken. 
Indien u geen afspraakbevestiging ontvangt na het maken van een online afspraak, neem dan telefonisch contact op met 026-4950662.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure behoudt ten alle tijden het recht een afspraak te verplaatsen of te annuleren.

3. Annulering en afspraken
Annuleren van een afspraak dient 24 uur van tevoren te geschieden, bij voorkeur via e-mail of anders telefonisch (voor een afspraak op maandag, uiterlijk op vrijdag ervoor annuleren). Bij niet of te laat annuleren zijn wij genoodzaakt om de verzuimde behandeling in rekening te brengen. Bij het te laat komen voor een afspraak, mag De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele behandeltarief berekenen.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure heeft een nauwkeurige planning welke zo nauwkeurig mogelijk nagestreefd wordt. Er kunnen altijd onverwachte problemen voordoen waardoor een behandeling uit loopt. Hierdoor kan er een wachttijd zijn van maximaal 30 minuten.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure heeft het recht de afspraak met de cliënt ongeacht de reden te annuleren.

4. Tarieven en betaling 
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure vermeldt tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn vrijgesteld van btw, De Twinkel is deelnemer van de Kleine Ondernemers Regeling.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur via pinbetaling en/of contant te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk.
Indien u niet per PIN en/of contant wenst te betalen dan bestaat de mogelijkheid om een factuur op rekening te ontvangen. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, uiterlijk binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure.

5. Vergoedingen
U bent zelf verantwoordelijk op de hoogte te zijn van de zorg die uw eigen zorgverzekeraar wel of niet vergoed.
Indien u Diabetes Mellitus en/of Reumatische Artritis heeft is er mogelijk een vergoeding mogelijk vanuit uw (basis)verzekering. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
Hoewel wij altijd zullen proberen u zo goed mogelijk te informeren kan De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste vergoedingsinformatie.
Indien u niet onder de diabetesketenzorg valt bent u zelf verantwoordelijk om aan u geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar te declareren. Voor actuele informatie over declaraties en vergoedingen adviseren wij u contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

6. Diensten en restitutie
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zal de behandelingen uitvoeren naar haar beste inzicht en kunnen.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelaar.

7. Klachtenregeling

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk contact op te nemen met De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure dient klachten afdoende te onderzoeken.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris via ProVoet.

8. Persoonsgegevens en privacy
Ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens werken wij volgens de AVG wet. Op grond van deze wet heeft de praktijk bepaalde plichten en degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. In ons privacyreglement informeren wij u over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG. Klik hier voor meer informatie.

9. Gedragsregels
Bij De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure gelden er gedragsregels. Deze regels zijn opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Op deze manier kunnen we voor zowel cliiënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving creëren en behouden. Klik hier voor meer informatie.

10. Aansprakelijkheid
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

11. Beschadiging & diefstal
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.

12. Slotbepaling
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure.

header (20 x 3 cm)