privacy / avg

De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
–   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):
–   Administratieve doeleinde;
–   Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
–   Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
–   Het declareren van uw opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
–   De overeengekomen opdracht;

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De Twinkel Schoonheidssalon
en Medisch Pedicure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–   Voorletters;
–   Voornaam;
–   Tussenvoegsel;
–   Achternaam;
–   Adres;
–   Postcode;
–   Woonplaats;
–   Telefoonnummer;
–   Geboortedatum;
–   E-mailadres;
–   Geslacht;
–   BSN en Verzekeringsgegevens
–   Naam Huisarts of behandelend arts
–   Gegevens over uw gezondheid die betrekking hebben op de opdracht.

 

Uw persoonsgegevens worden door De Twinkel Schoonheidssalon
en Medisch Pedicure opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
–   Niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
–   Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–   Communicatie over de opdracht;
–   Het declareren van uw opdracht.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
–   Alle personen die namens De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
–   We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–   We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
–   Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
–   Declaratie en overleg gaat via beveiligde programma’s;
–   We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of
opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens
De Twinkel Schoonheidssalon en Medisch Pedicure
Jolinkweg 4c
6991 HJ Rheden
026-4950662
lieke@de-twinkel.nl